'

تقویم روز

امروز : شنبه
10. اسد (مرداد) 1394
15. شوال 1436
1. آگوست 2015


خبر کوتاه

جاغوری نت تحت تعمیر است ...

شعر روز

گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند  طبیبان دائما مخلوق را رنجور می خواهند  همیشه مرده شویان راضی اند برمردن مردم  بنازم مطربان را،خلق را مسرور میخواهند

ای گرسنه، نان اگر خواهی بهایش همت است

کافران بی همه چیز ازمه و افلاک گذشت

مسلم اندر پی روبند و حجاب است هنوز